О пребывании Э.Н.Артемьева в Чехии. 2006 год.

Вопрос для Эдуарда Артемьева
[из поездки в Эдварда Артемьева до 32 Летняя киношкола в Градиште]
Návštěva Eduarda Artěmjeva na 32. Letní filmové škole v Uherském Hradišti byla předem avizovaná a ohlášená. Organizátoři zařadili do programu nejen výběr z filmů k nimž Artěmjev složil hudbu (SolarisZrcadloStalkerUnaveni sluncemSibiriáda aj.), ale také besedu s tímto světoznámým skladatelem filmové hudby. Z původních plánů ale nakonec muselo trochu sejít. Eduard Artěmjev sice přiletěl, ale jen na pár hodin, protože momentálně pracuje s Nikitou Michalkovem na hudbě k pokračování filmu Unaveni sluncem a musel se brzy vrátit zpět. Cestou (a horkem) unavený skladatel se tak veřejnosti představil téměř bezprostředně po příjezdu, v pondělí 24. 7. ve 20:30 v diváky zaplněném sále Klubu kultury. Níže publikuji osobní reflexi těch několika desítek minut, jak jsem je vnímal coby člověk z publika.
Zcela přeplněné předsálí, v němž se mačkají zájemci o setkání s Artěmjevem a o následně uváděné Zrcadlo. Zatím jsem za 3 dny pobytu na LFŠ podobný nával neviděl. Po otevření sálu jsou téměř všechna místa k sezení rychle zaplněna. Mám pouze prchavé informace, že Artěmjev snad přijel jen na pár hodin a zítra (v úterý) se vrací zpět do Ruska, kde pracuje s Michalkovem na novém filmu. Příchod hosta, společně s Galinou Kopaněvovou je zpočátku nenápadný, když jsou ale publiku představeni, vítá je silný potlesk. Krátkou besedu moderuje hudební publicista Víťa Mikeš, Artěmjevovi vše tlumočí paní Kopaněvová. Moderátor nejdříve krátce Artěmjeva představuje, přibližuje jeho dílo a význam pro filmovou hudbu. Poté pokládá Eduardu Artěmjevovi otázky, týkající se začátků elektronické hudby v Rusku a jeho chápání filmové hudby. Zpočátku unavený skladatel se během svých odpovědí velmi rychle rozpovídá. Při následné otázce na spolupráci s Andrejem Tarkovským už hovoří ohnivě a se zaujetím a například na Stalkera vzpomíná velmi detailně. Po cca 30 minutách od zahájení celého večera ale přichází jeden z organizátorů s upozorněním moderátorovi, že je potřeba dodržet časový harmonogram. Artěmjev proto končí, Galinou Kopaněvovou je krátce představen film Zrcadlo, který bude následovat. Posledním aktem tohoto dějství je pak předání ceny AČFK Eduardu Artěmjevovi, jenž provedl Petr Soukup (Zóna) a Rudolf Fiedler (předseda AČFK). Artěmjev po poděkování všechny přítomné lehce pobavil sdělením, že ceny dostává hrozně rád, možná proto, že jich zatím moc nedostal...

Osobně jsem byl velmi zvědavý na nějakou besedu, nejen pro větší možnost poznání Artěmjeva, ale i proto, že jsem měl připravenou alespoň jednu jedinou otázku. Zcela věcnou a konkrétní, ale již po několik let nikde nezodpovězenou. Přesto, že jsem byl s moderátorem domluven, že prostor pro dotazy poskytne, rázné ukončení celého večera mu v tom zabránilo.

Nehodlám ale odejít s prázdnou a tak bezprostředně opouštím sál a vycházím před Klub kultury. Artěmjev zde stojí se svými hostiteli, podepisuje někomu DVD se Stalkerem... Využívám chvilkového čekání na taxi a oslovím Eduarda Artěmjeva jen co je na zlomek vteřiny sám. Velmi mile a se zájmem se otáčí a naslouchá mému dotazu, který mu improvizovaně tlumočí kamarádka Káťa: 

Ve Stalkerovi je jednou z úžasných pasáží průjezd tří hrdinů do Zóny. Při jízdě na drezíně je obraz doprovázen kovovými zvuky, které vytvářejí sugestivní atmosféru. Na DVD, které vyšlo před lety v Rusku, je v novém zvukovém mixu v této scéně použita hudba. Jak se tam dostala?

Při práci na disku mě vydavatel oslovil, zda by tam mohla být velmi slabě a na pozadí.

Bylo to v původním režijním záměru?

Ne, vydavateli jsem to povolil já. V původním zvuku k filmu to nebylo. Byli jsme domluveni na velmi slabém, skoro neznatelném hudebním motivu, který jsem pro ně udělal. Ruscico ale tu hudbu poněkud více zesílilo a tak je atmosféra té scény zničená.

Chtěl jsem se nadechnout k další otázce, zvědav na to, proč se vůbec takto zvuk upravuje, ale nebylo to možné. Přijel taxík, pro Artěmjeva přiběhl jeden z jeho hostitelů a tak nezbyl čas na nic jiného, než na podání ruky, poděkování a oboustranné popřání všeho nejlepšího. Eduard Artěmjev zmizel v taxíku a mě nezbylo než si co nejpřesněji zapamatovat vše co mi řekl. Výsledkem je pak tato "reportáž". Následující den jsem z LFŠ odjížděl.

Níže ještě přikládám několik fotografií z celé "besedy". Výsledkem Artěmjevovy návštěvy je také krátký rozhovor pro Filmové listy, které naleznete na stránkách LFŠ.


Довольно много народу фойе, которые штампуются заинтересован во встрече с Артемьева и затем помещали 
зеркало . Пока у меня есть 3 дня остановиться в SFS видел подобный пик. После открытия зала почти всех сидений заполнены быстро. У меня есть только мимолетные детали, которые, возможно, Артемьева прибыли несколько часов и завтра (вторник) возвращается в Россию, где он работает с Михалков нового фильма. Прибытие гостя, вместе с Галиной Kopaněvovou изначально незаметные, но когда они знакомятся с аудиторией, приветствует сильных аплодисментов. Короткое шоу чат модерируется музыкальным журналистом Вики Майков, Артемьева все интерпретировать миссис Kopaněvová. Модератор первой кратко представляет Артемьева, приближая его работы и важность музыки к кинофильмам. Ранее считалось Эдуарда Артемьева вопросы на начало электронной музыки в России и его понимание музыки к кинофильмам. Изначально утомленный композитором во время его ответы очень быстро вытягивается. В последующем вопрос о сотрудничестве с Андреем Тарковским уже говорит горячо и со страстью, таких какСталкер помнит в мельчайших подробностях. Примерно через 30 минут после начала вечера, но приходит один из организаторов уведомить модератора, которые необходимы для удовлетворения график. Артемьева поэтому заканчивается, Галина Kopaněvovou кратко представил фильм зеркала , которые будут следовать. Последнее действие настоящего Закона, то церемония награждения AČFK Эдвард Артемьева, который нес Петр Soukup (зона) Фидлер и Рудольф (президент ACFC). Артемьева поблагодарив всех присутствующих слегка позабавило о том, что цена становится действительно понравился, может быть, потому что они не очень далеко ... Лично мне было очень любопытно увидеть некоторые дискуссии, не только для возможности большего знания Артемьева, но и потому, что я подготовил по крайней мере одного вопроса. Полностью фактические и бетона, но через несколько лет никогда не без ответа. Несмотря на то, что я был модератором согласились, что для вопросов обеспечит, энергичный концу вечера его остановить. 'м не оставить пустыми руками и так быстро покинуть его и выйти вперед клубной культуры. Артемьева здесь стоит с его хозяином, подписанный кто-то с DVD Сталкер ... Я использую мгновенные ожидании такси и поговорить с Эдвардом Артемьева только то, что на долю секунды в одиночку. Очень красиво и выглядит оборачивается и прислушивается к моему вопросу, которую он импровизировал интерпретирует друг Кати: Посетите Эдуарда Артемьева до 32 Летняя киношкола в Градиште был объявлен и объявлено дополнительно. Организаторы включили в программу не только выбор фильмов, за которые он написал музыку Артемьева ( Solaris , Зеркало , Сталкер , Утомленные солнцем ,Сибириада и т.д.), но и обсуждение с этим всемирно известным композитором фильма. Оригинальные планы, но в конечном итоге было немного собраться вместе. Эдуарда Артемьева Хотя прибыли, но только в течение нескольких часов, поскольку в настоящее время работает с Никита Михалков музыку для сиквела Утомленные солнцем и должен был скоро вернуться. По пути (и тепла) устал композитор и представлен общественности почти сразу по прибытии, в понедельник 24 7-й в 20:30 в аудитории переполнены зале дворца культуры. Ниже публикуются личные размышления в несколько десятков минут, как я их воспринимаю как человека из зала.


Сталкер
 является одним из великих прохождения отрывки из трех героев в зону. При движении на тележке картина сопровождается металлических звуков, которые создают очаровательных. На диске, который был выпущен лет назад в России, в новом БАЛ.ЗВУКА в этой сцене, использование музыки. Как он туда попал?


Во время работы над диском издатель сказал мне, что может быть очень слабым в фоновом режиме. был намерении оригинальные режиссерские? номер издателей я позволила себе. В исходный звук фильма не было. Мы имеем дело в очень слабый, почти незаметный музыкальная сцена, которую я сделал для них. Ruscico но музыка немного более интенсивным и поэтому атмосферу сцены уничтожены.

Я хотел дышать следующий вопрос, хотелось бы знать, почему звук не отрегулировано таким образом, но это было невозможно. Он пришел такси для Артемьева побежала одна из его хозяев, и так не было времени ни для чего кроме рукопожатия, поблагодарив и взаимной popřání всего наилучшего. Эдуарда Артемьева исчезло в такси, и у меня не было выбора, кроме как точно помню, что все, что я сказал. В результате этой "Отчет". На следующий день я уехал ГЛС. ниже даже приложить некоторые фотографии "обсуждения". Посетить результате Artěmjevovy также короткое интервью для фильма листья, которые можно найти на веб-сайте SFS .Галина Kopaněvová и Эдуарда Артемьева перед началом переговоров. В руках два композитора свежих подарки от зоны издателей ...

Встреча начинается ...

Эдуарда Артемьева вспоминает своих начинаний.

Под "надзором" фото-и видеокамер ...

Владимир Мерта съемки Эдуарда Артемьева.

Глядя на почти переполненном зале.

Премия AČFK для Эдварда Артемьева проходит Рудольф Фидлер.

Спасибо и прощание с аудиторией ...


[Текст и фото Петр Gajdošík. Nostalghia.cz опубликованы 31 Июля 2006 года]
Comments